Projekt SUTEX

Saturday, February 1st, 2020

Leták SUTEX vodičák

ÚLOHA PROJEKTU

Projekt bol pripravovaný ako využitie motivácie na získanie vodičského oprávnenia pre doplnenie všeobecných vedomostí počínajúc zlepšením gramotnosti, prístupu k vedomostiam o hygiene a o pracovnom zaradení na pozíciu vodiča malého vozidla – malý traktor, dodávka, taxi, malý nákladný automobil, príp. stavebný pracovný stroj, malý poľnohospodársky a malý lesný pracovný stroj a pod. Projekt by mal pripraviť ucelený edukačný program pre prípravu členov SVS. Počíta sa aj s doplnením prípravy inštruktorov.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Projekt má tieto špecifické ciele.

 • Preskúmať súčasnú situáciu v krajinách partnerstva. Zamerať sa na
  rozbor spoločenského a sociálne-legislatívneho prístupu k členom
  SVS a na špecifiká prístupu k získaniu vodičského oprávnenia.
 • Identifikovať a zostaviť inovačnú úpravu prípravy na získanie
  vodičského oprávnenia na vozidla skupiny „B“. Vzhľadom na rôznosť
  štruktúry prípravy v krajinách partnerstva vypracovať aj alternatívne
  moduly.
 • Podporiť priamu účasť členov SVS na informovaní o aktivitách
  projektu.
 • Vytvoriť podmienky na zlepšenie Európskej spolupráce a podporiť
  Európsku 2020 stratégiu v prístupe a podpore členov SVS.
 • Partnerstvo zamerať na vytvorenie živého prostredia, kde po skončení
  projektu bude možné jeho výsledky šíriť, využívať a pracovať na ich
  vylepšovaní a realizácii v praxi.

PROJEKTOVÝ BULLETIN
Slovenská stránka

Profil

Novinky