V schopnostiach predstavenstva je aj spôsobilosť riadiť a organizovať medzinárodné tímy odborníkov pre riešenie problematiky, ktorá sa dotýka aj života slovenských autoškôl. Členovia predstavenstva sú ochotní podieľať sa aj na cudzích projektoch, ktorých očakávané výsledky budú mať osoh pre slovenské autoškoly a inštruktorov. V predstavenstve máme možnosti odpovedať na otázky zo zahraničia, ktoré sú kladené rôznymi inštitúciami spravidla z oblasti bezpečnosti cestnej premávky a prípravy nových vodičov. ZAŠ sa aktívne zúčastnilo nasledujúcich projektov. Projekty sú pod hlavičkou rôznych programov organizovaných Európskou komisiou.

1/ ROADS II IN EASTERN EUROPE (Cesty vo východnej Európe-Multiplikačný projekt) 1999-2001
– projekt bol vedený gréckym partnerom. Účastníkmi projektu boli inštitúcie z Litvy, Švédska, Talianska, Grécka….. Výsledkom projektu boli obsahy a štruktúra tréningových nástrojov pre prípravu majiteľov malých dopravných firiem, pričom by sa táto príprava vykonávala v inštitúciách pripravených na svoju úlohu školeniami práve na základe výsledkov projektu.

2/ EAR – TRAINING DEAF PEOPLE IN DRIVING SCHOOLS (Ucho – Výcvik nepočujúcich vodičov v autoškolách – Pilótny projekt) 1999-2001
– projektovým lídrom sa prvýkrát stalo ZAŠ a projektovými partnermi boli organizácie z Holandska, Švédska a Belgicka. Výsledky projektu sú zamerané na zvýšenie úrovne výcviku osôb s nedostatočným sluchom v autoškolách. Projekt pripravil tréning pre inštruktora a pomôcky pre lepšie pochopenie autoškolskej problematiky osobami so sluchovým postihnutím. Súčasťou projektu bolo aj vyškolenie dvanástich slovenských inštruktorov v zlepšení prístupu k sluchovo postihnutým.

3/ IFD – INSTRUCTOR FOR DRIVING ( IFD – Inštruktor pre výcvik vodičov – Pilótný projekt) 2002-2005
– aj v tomto projekte bolo ZAŠ lídrom. Partnermi boli inštitúcie zo Slovenska, Česka, Nemecka, Fínska, Francúzska, Talianska, Španielska, Grécka a Bulharska. Cieľom projektu bolo pripraviť východisko na zlepšenie odbornosti a kvality prípravy slovenských inštruktorov autoškôl. Príprava by mala zohľadniť nielen domáce tradície, ale využiť aj európske postupy a očakávania v tejto kvalifikácii. Projekt získal Helsinskú cenu – Helsinki Award 2006, bol vybraný do desiatky najlepších projektov z celkového počtu 2200 realizovaných projektov v Európe za obdobie rokov 2000 – 2006.

4/ ISSTE – IMPROVING SAFETY AND SECURITY IN PUBLIC SURFACE TRANSPORT ( Zlepšenie bezpečnosti dopravy a osôb vo verejnej povrchovej doprave – Pilótný projekt) 2007-2009(2010)
– aktuálne je ZAŠ členom projektového tímu, ktorý vedie taliansky rímsky monopolný autobusový dopravca TRAMBUS SPA. Partnermi sú aj inštitúcie z Talianska, Bulharska, Nemecka, Rumunska a Španielska. Zmyslom projektu je pripraviť tréningové moduly pre zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej premávky a osobnej bezpečnosti vodičov mestských autobusov.

5/ ROAD 25 ZAŠ je aj členom voľného projektu ROAD 25, ktorý podporuje zodpovednosť mladých ľudí za bezpečnosť v cestnej doprave. Realizátorom projektu francúzska skupina Voitureandco.

6/ TRANSPORT TRAINING IN EUROPEAN PERSPECTIVE (Výcvik v doprave pre Európsku perspektívu) 2008-2009
V súčasnosti naše združenie pôsobí aj v projekte partnerstva spolu s partnermi z Nórska, Švédska, Holandska a Dánska. Zmyslom projektu je medzinárodná výmena skúsenosti s výcvikom vodičov nákladných vozidiel a autobusov.

7/ LLL 2008-2010
Partnermi sú súkromné a regionálne inštitúcie z Grécka, Turecka a Talianska. Projekt je z kategórie prenosu inovácie a naväzuje na úspešný projekt IFD – Instructor for Driving. Je prenosom časti obsahu, výsledkov, skúseností a zručností získaných prácou na pôvodnom projekte do krajín partnerov, najmä do Turecka.

8/ NATEC (New Approaches for Children´s Traffic Education – Nové prístupy k detskej dopravnej výchove)
Cieľom projektu je najmä oživiť súčasnú prax v oblasti detskej dopravnej výchovy v krajinách partnerstva, prípadne vytvoriť tlak tam, kde prax zatiaľ nie je. Tiež zapracovať do školských aktivít účasť rodičov a inštruktorov autoškôl, a poukázať na nezaplnené diery v propagácii myšlienok BCP pre detí a prostredie materských škôl. Navrhnúť tvorbu podmienok pre systémový začiatok výchovy budúceho bezpečného účastníka cestnej premávky.

natec_logo_small

Partneri :

  • Univerzita Mdm Chodkowskej, Varšava, Poľsko
  • Uregil – Technický a pracovný inštitút pre dievčatá, Ankara, Turecko
  • Združenie autoškôl SR, Prešov, Slovensko

natec_letak_small

Európsky projekt je realizovaný v programe pre celoživotné vzdelávanie , podprogram Leonardo da Vinci – Partnerstvo. Začiatok projektu 2011, koniec 2013.

natec_deti_na_dopravnom_ihrisku_small

9/ Projekt M-ROAD na podporu používania moderných vzdelávacích nástrojov pre cieľovú skupinu vodičov nákladných vozidiel – živnostníkov.

MROAD_logo

M-ROAD elearning prezentácia (PDF, 2.4MB)

M-ROAD leták (PDF, 6.7MB)


ZAŠ bolo prijaté do Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (v roku 2008), pričom svoje úsilie zameria na zvýšenie úrovne autoškolskej prípravy nielen na domácej pôde ale aj v nových členských štátoch Európskej únie.

ZAŠ poskytuje domácim a zahraničným subjektom (osobám a inštitúciám) konzultácie, informácie a rady v oblasti projektových aktivít, autoškolských aktivít a aktivít v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
Slovenská stránka

Profil

Novinky