Európsky deň bez úmrtia na cestách

Tuesday, September 6th, 2016

TISPOL je organizácia združujúca služby dopravnej polície európskych štátov s cieľom zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri riešení najpálčivejších problémov na úseku bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov, spoločných dopravno-bezpečnostných akcií zameraných na konkrétne aktuálne problémy, vzdelávania založeného na výskume a informáciách, iniciovania a podpory výskumu, poskytovania policajného stanoviska založeného na overených riešeniach a pod. Policajný zbor Slovenskej republiky pristúpil k organizácii v októbri 2008. My, dopravní policajti denno-denne využívame poznatky získané vďaka členstvu v tejto organizácii a sme presvedčení, že aj vďaka nim počet usmrtených pri dopravných nehodách na Slovensku mal v rokoch 2009-2013 klesajúci trend a to veľmi výrazným spôsobom.

V dekáde 2001-2010 sa v štátoch EÚ podarilo výrazne znížiť počet osôb usmrtených pri dopravných nehodách. Aj začiatok novej dekády priniesol optimistickú perspektívu, ostatné 2 roky však trend znižovania následkov pri dopravných nehodách stagnuje. Je to možno aj tým, že EÚ sa v súčasnosti potýka s inýmimi závažnými problémami a otázka bezpečnosti cestnej premávky ustupuje do úzadia. Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu dopravnú nehodovosť a s cieľom upozorniť na to, že problém bezpečnosti cestnej premávky stále existuje, TISPOL sa rozhodol zrealizovať aktivitu – projekt EDWARD – Európsky deň bez úmrtia na cestách (z anglického „European Day Without A Road Death“), ktorý sa uskutoční počas Európskeho týždňa mobility, (každoročne v dňoch 16. – 22. Septembra). Táto aktivita má priniesť problematike bezpečnosti väčšiu pozornosť, zainteresovať do nej jednotlivca adresným spôsobom a v konečnom dôsledku má prispieť k tomu, že 21. september 2016 bude v Európe dňom, kedy na ceste nezomrie ani jediný človek a zároveň aj k tomu, že takýchto dní bude v Európe viac. Každý môže priniesť svoj vklad k tejto akcii tým, že sa stane signatárom Záväzku pre bezpečnosť na cestách. Bližšie informácie o projekte sú dostupné na stránke www.tispol.org/edward.

Základnou úlohou dopravnej polície je odhaľovať porušenia pravidiel cestnej premávky, možnosti dohľadu však nie sú neobmedzené – nemôžeme mať policajta na každom kilometri, sankcie musia odrážať aj spoločensko-ekonomickú situáciu. Dohľad musí ísť ruka v ruke s prevenciou. Práve projekt EDWARD považujeme za aktivitu, ktorá by mohla mať dlhodobejší efekt na správanie účastníkov cestnej premávky, nakoľko je to aktivita osobná a dobrovoľná. Naším cieľom je zapojiť do projektu aj občanov Slovenskej republiky, k čomu je však podľa nás potrebné zapojiť aj ďalšie iné subjekty, ktoré sprostredkujú informáciu o projekte verejnosti a presvedčia ju o užitočnosti projektu.

Projekt EDWARD – ZAS
Slovenská stránka

Profil

Novinky